Vad är jämställdhetsintegrering?

Fördela makt och resurser
Jämställdhetsintegrering är en strategi för säkerställa att kvinnor och män, flickor respektive pojkar får del av verksamhetens resurser på likvärdiga villkor och att makten delas. Det leder till att en servicen av god kvalitet, som är lika effektivt och säkert för kvinnor respektive män.

Jämställdhetsperspektivet finns med från idé, beslut till genomförande och uppföljning. Ett jämställdhetsperspektiv integreras på alla nivåer och i alla steg av processen, i den dagliga verksamheten av de som normalt deltar i beslutsfattandet och genomförandet. Det uppnås genom att se över styrdokument, ett uppföljningssystem som hanterar könsuppdelad statistik, att medarbetare och chefer har kunskap om genus och jämställdhet så de kan analysera resultat för att göra förbättringar. Och att omotiverade skillnader som hittas åtgärdas.

Det är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål som använts sedan den antogs 1994. Även Förenta Nationerna och Europeiska Unionen använder sig av samma strategi.

Jämställdhet för att uppnå jämlikhet
Jämlikhet är alla människors lika rätt och värde oberoende av kön, nationalitet, etnisk ursprung, social bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder med mera – Förenta Nationernas Mänskliga Rättigheter. Jämställdhet är en del av jämlikheten. För att jämlikhet ska uppnås behöver villkoren mellan kvinnor och män vara jämställda. Ett jämlikt samhälle kräver jämställdhet!

Det finns fler maktordningar än kön som begränsar oss
Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningar om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet mm. Intersektionalitet är ett verktyg för att analysera flera maktordningar i verksamheten än kön.

I Sverige har vi en diskrimineringslagstiftning för att garantera lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vilken innebär att du som individ inte ska diskrimineras på din arbetsplats, i skolan, inom hälso- och sjukvården till exempel.

I ett jämställdhetsarbete är det viktigt att reda ut begreppen; vad är skillnaden mellan ett arbete kring diskrimineringslagstiftningen och att föra in jämställdhetspolitik i verksamhetsutvecklingen.

Makt och normer hänger samman
Det går inte att förklara makt utan att säga något om normer. Normer är oskrivna regler om vad som förväntas, vad som ger status, tillhörighet och makt. Normerna säger hur vi förväntas vara, tänka och bete oss. Normer bidrar både till att samhället fungerar men det kan begränsa också människors handlingsutrymme.

Europarådet

”Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”